STANOVY KLUBU

1.

Člen AK – ZMENA je každý abstinujúci závislý, ktorý o členstvo v klube požiada, a ktoré ostatní členovia odhlasujú. Členom AK – ZMENA je aj rodinný príslušník, ktorý nás v abstinencii podporuje, ale aj rodinný príslušník závislého, ktorý hľadá v AK oporu.

2.

Každý kto dostane slovo sa najprv predstaví. Pri klubových stretnutiach sa bude využívať právo komunikácie do kola, ak sa niekto nebude chcieť vyjadriť, bude to akceptované. Po skončení sa slovo ďalšiemu odovzdáva dotykom na rameno.

3.

Členský príspevok platí abstinujúci závislý povinne za každý rok členstva a rodinný príslušník dobrovoľne. Výška členského príspevku sa schváli na prvom stretnutí AK, a následne na každej výročnej schôdzi pre ďalší rok.

4.

Diskrétne informácie o členoch a rodinných príslušníkoch sa z AK na verejnosť nevynášajú. Pri porušení tohto bodu sa môžu členovia AK – ZMENA dohodnúť na vylúčení takéhoto člena z AK.

5.

Riešenie nových závislých bude vždy až po vyjadrení všetkých účastníkov klubu, teda na konci kola. 

6.

Každý rok v mesiaci september budú voľby vedenia AK – ZMENA.

7.

Správa o hospodárení AK -ZMENA sa bude predkladať každý štvrťrok a to v mesiacoch:  september, december, marec, jún.