DROGY

Príčiny užívania drog sú rôzne a môžeme ich rozdeliť

a) experimentálne – snaha o získanie nových zážitkov (väčšinou u ľudí nespokojných so svojím životom a lebo životnou situáciou), pričom subjektívne príjemný zážitok môže viesť k opakovanému užitiu drogy

b) rekreačné – väčšinou ide o užitie drogy pri spoločenských udalostiach (alkohol, nikotín, marihuana, kokaín, halucinogény)

c) symptomatické – zmiernenie telesných alebo psychických ťažkostí alebo príznakov choroby (alkohol, analgetiká)

d) kompulzívne – sú dôsledkom silnej, nutkavej túžby po droge, ktorej sa človek nevie ubrániť a sú jedným z príznakov závislosti

Prvé tri spôsoby užívania drog môžu viesť až k závislosti. Definitívna diagnóza závislosti by sa mala stanoviť len vtedy, ak v priebehu roka dôjde k výskytu troch alebo viacerých znakov:

1. silná túžba alebo pocit nutkania užiť látku

2. problém v sebaovládaní pri užívaní látky (začiatok a koniec užívania alebo množstvo látky)

3. telesný odvykací stav (droga je užívaná s úmyslom zmenšiť príznaky, spôsobené jej predchádzajúcim užitím)

4. nárast tolerancie k účinku drogy (zvyšovanie dávky látky na dosiahnutie stavu, ktorý predtým nastal pri užití oveľa nižšej dávky)

5. postupné zanedbávanie iných záľub alebo záujmov, v prospech užívanej psychoaktívnej látky

6. pokračovanie v jej užívaní, napriek dôkazom o jej škodlivých následkoch (napr. poškodenie pečene nadmerným pitím)

Zjednodušene – závislosť možno charakterizovať ako stav, keď príjem drogy pôsobí slasť a vynechanie dávky vyvolá nepríjemné duševné alebo telesné príznaky. Je to stav vznikajúci opakovanou konzumáciou drogy (buď z času na čas alebo nepretržite).

Rozhodujúcimi faktormi pre vznik závislosti sú tolerancia (na dosiahnutie určitej reakcie je potrebné stále väčšie množstvo drogy) a kontrola (schopnosť kriticky a reálne vyhodnotiť situáciu z hľadiska potrieb a osobných alebo spoločenských povinností).

1. počiatočné (euforické) štádium:

 • ľahké zadováženie si drogy
 • odstránenie obáv, napätia, opojenie
 • pocit „rozšíreného vedomia“

2. kritické (varovné, návykové) štádium:

 • zvyšovanie tolerancie, potreba zvýšenia dávky
 • poruchy sebahodnotenia (odmietanie varovných signálov blízkych ľudí)
 • príležitostné komplikácie v škole, rodine, partii
 • finančné, časové, motivačné zmeny v režime dňa

3. vlastné štádium závislosti:

 • výrazné zmeny v osobnosti (kriminalita a pod.)
 • viditeľné zdravotné problémy (abstinenčné príznaky, nespavosť, chudnutie)
 • strata kontroly nad užívanými dávkami (zvyšovanie tolerancie)
 • problémy pri výkone (škola, šport, brigáda)

4. konečné (terminálne) štádium:

 • celkový úpadok osobnosti (strata životnej motivácie)
 • výrazné zvýšenie tolerancie voči droge (zvyšovanie dávok)
 • vážne zdravotné problémy, duševný úpadok
 • spoločenská izolácia

Ľudstvo vždy bolo a je vynaliezavé pri zadovážení si omamných látok a tiež spôsoby ich aplikácie do organizmu sú rôzne:

 • orálne (per os – cez ústa) užívanie (pitie, jedenie)
 • fajčenie, inhalovanie (vdychovanie ústami)
 • šnupanie (vdychovanie nosom)
 • injekčné (intravenózne) užívanie)

Našťastie, užívanie drog, hlavne mladými ľuďmi, nepostupuje zásadne od abstinencie k závislému užívaniu. Väčšinou sa u teenagerov objavuje ich užívanie nepravidelne a najčastejšie začína a vrcholí v bode experimentovania.

Cieľom liečby je, pokiaľ je to možné, úplné odstránenie závislosti. Odvykací proces prebieha v zdravotníckych zariadeniach.

Proces sa začína detoxikáciou (pomalé znižovanie dávok, očista organizmu od užívanej látky).

Nasleduje samotná liečba (centrum drogových závislostí, psychiatrická ambulancia), ktorá môže byť – – krátkodobá (1 – 3 mesiace)

– strednodobá (2 – 6 mesiacov)

– dlhodobá (1.5 a viac rokov)

Každý by si mal uvedomiť, že problém so závislosťou na drogách sa nedá odignorovať – mala by sa zvýšiť informovanosť o predchádzaní a prevencii drogových závislostí. Ak už však jedinca táto závislosť postihne, dá sa úspešne liečiť, ale človek sa musí dobrovoľne rozhodnúť zmeniť svoj životný štýl. V tom mu musia byť veľmi nápomocní rodinní príslušníci, príbuzní a priatelia.